The party | Teatro Montownia

The party | Teatro Montownia

The party | Teatro Montownia

Warsaw (Poland) | Teatr Montownia

TEATRO FURIO CAMILLO – Roma Via Camilla 44 – Metro A Furio Camillo
Venerdì 4 Giugno 2010 ore 17.00

Teatr Montownia

Varsavia (Polonia)

presenta

The party

Regia
Jarosław Gajewski